Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Jak jste spokojeni s LMS systémem Moodle?

Jak jste spokojeni s LMS systémem Moodle?

LMS systém je vynikající a velmi dobře se s ním pracuje.
LMS systém je na slušné úrovni.
LMS systém mě nijak neoslnil.
LMS systém je nic moc.
LMS systém je velmi špatný.
1 Hlasů celkem

VOŠ pro praxi

Realizace projektu vychází ze zjištěné potřeby inovace vzdělávacích programů na VOŠ žadatele a jejich obohacení o užší vazbu teoretické výuky v oblasti informatiky, ekonomiky a telekomunikací s potřebami reálné praxe. Vytyčených cílů bude dosaženo intenzivní podporou cílové skupiny studentů VOŠ. Tato podpora spočívá především v inovaci a variabilnější dostupnosti výukových modulů, jejich obohacení o cizojazyčnou terminologii, realizaci odborných exkurzí a seminářů a pro pedagogy, vytvoření a provozu informačního LMS systému pro podporu výuky a evaluaci jednotlivých modulů projektu a také v realizaci odborných exkurzí a seminářů za účasti odborníků z praxe.

 

Cíle předloženého projektu lze shrnout do následujících oblastí:

 1. inovace současných nejednotných výukových materiálů pro studenty VOŠ do podoby uniformních výukových modulů obohacených o cizojazyčnou terminologii pro snadnou implementaci, která díky tomu bude snazší, názornější a také multiplatformní;
 2. realizace 8 dvoudenních studentských praxí ve vybraných společnostech pro vytvoření užší vazby mezi prostředím vyšší odborné školy a reálného subjektu z oblasti ekonomiky (2 pro zaměření ekonomika), telekomunikací (2 pro zaměření telekomunikace) a informatiky (2 pro zaměření ekonomika a 2 pro zaměření telekomunikace);
 3. vytvoření a provoz informačního systému, který bude plnit funkce výukové platformy pro studenty, evaluačního prostředí pro zúčastněné subjekty a zároveň vytvoří dostatečné předpoklady pro zavedení kreditního systému;
 4. uspořádání 3 seminářů na škole žadatele za účasti zástupců partnerských firem a 6 odborných exkurzí pro pedagogy VOŠ v prostředí reálných společností, které napomohou výměně informací mezi pedagogy a odborníky z praxe;
 5. rozšíření informačního systému o funkce automatického monitoringu potřeb a nabídek trhu práce, tak aby informovanost budoucích absolventů byla dostatečná, čímž se zvýší jejich uplatnitelnost.

 

Zdůvodnění potřebnosti

Potřebnost realizace předloženého projektu je odůvodněna současným stavem používaných výukových materiálů, které sice vychází ze schválené akreditace, disponují však některými podstatnými nedostatky. Jde o malé sepětí s praxí a jejími potřebami, nejednotnost formy (tištěné publikace, oborové portály či materiály vyučujících), nutnost adekvátní aktualizace, absence cizojazyčné terminologie či nemožnost srovnatelného hodnocení výsledků studentů.

Podkladem pro podání projektové žádosti je i realizovaný průzkum mezi studenty VOŠ žadatele, zaměřený na zjištění jejich potřeb v oblasti dostupnosti studijních materiálů, realizace praxí či možnosti průběžné evaluace studia. Z výsledků, které jsou přílohou č. 6 této projektové žádosti vyplývá, že rozložení respondentů bylo rovnoměrné z hlediska případné podpory předkládaným projektem. V první části dotazníku (otázky 2 - 5) se studenti prvního ročníku vcelku jasně vyjadřují pro realizaci odborných praxí (přes 80 % dotázaných), jednotné studijní materiály (přes tři čtvrtiny dotázaných), dostupnost nástrojů pro sledování trhu práce (uvítalo by přes 80 % dotázaných) a možnost evaluace teoretické výuky a praxe (opět téměř 80 % respondentů). Druhá část dotazníku pak byla zaměřena na studenty vyšších ročníků a jejich hodnocení průběhu studia. Z výsledků průzkumu je zřejmé, že studenti hodnotí praktickou výuku jako průměrnou, podobně jako dostupnost výukových materiálů. V otázce informovanosti o potřebách trhu práce je zřejmá nižší spokojenost respondentů (převažuje průměrné až podprůměrné hodnocení). V otázce průběžného hodnocení výuky se většina dotázaných přiklonila k pozitivnímu přínosu pro kvalitu výuky.

Nasazení jednotného informačního systému mimo výše uvedená pozitiva napomůže i zavedení kreditního systému na VOŠ a soustředění požadavků pracovního trhu kladené na budoucí absolventy VOŠ. V neposlední řadě pak modularizace celého vzdělávacího procesu napomůže prostupnosti absolventů VOŠ na navazující bakalářské obory na VŠ.

 

Popis cílové skupiny

Projekt je primárně zaměřen na studenty obou zaměření na VOŠ žadatele. Konkrétně se v tomto školním roce jedná o cca 150 studentů navštěvujících 3 ročníky, které jsou rozděleny do dvou zaměření, a to Aplikace výpočetní techniky v ekonomice a Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích. Společnou oblastí podpory pro obě zaměření bude informatika, zbývající oblasti budou pak cíleně určeny pro příslušná zaměření. Cílem je podpořit tuto skupinu studentů prostřednictvím poskytnutí 21 výukových modulů, uspořádání série 8 dvoudenních odborných praxí či zpřístupněním informačního systému pro monitorování situace na trhu práce.

Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové VOŠ žadatele, jejichž prostřednictvím budou šířeny projektové výstupy mezi studenty. S ohledem na plánované 3 oblasti, do kterých by měly projektové aktivity směřovat (ekonomika, telekomunikace a informatika) se jedná o cílovou skupinu čítající celkem 21 osob. Podpora této skupiny bude spočívat především v upořádání série 6 odborných exkurzí v reálných společnostech za účasti odborníků z dané oblasti.

 

Zapojení a motivace cílové skupiny

Cílová skupina studentů bude do projektových aktivit zapojena jak v rámci běžné výuky, která bude založena na vytvořených výukových modulech, tak prostřednictvím realizovaných praxí, které přispějí k rozvoji klíčových kompetencí budoucích absolventů VOŠ. Motivací se pro žáky kromě uvedených prvků stane jistě i větší informovanost o potřebách trhu práce, fungování konkrétní společnosti či shrnutých požadavcích bakalářských oborů na VŠ při případné prostupnosti z VOŠ. Za motivační faktor lze částečně považovat i možnost evaluace jednotlivých fází vzdělávacího procesu spojená s tvůrčí spoluprací na odstraňování objevených nedostatků.

Zapojení sekundární cílové skupiny pedagogů VOŠ a odborníků z praxe působících na VOŠ je plánováno ve dvou rovinách. Tou hlavní je využití inovovaných výukových modulů při běžné výuce, která díky nim bude efektivnější, multiplatformnější a především provázanější s potřebami praxe. Pedagogové budou také aktivně zapojeni do exkurzí a pracovních debat s odborníky z praxe. Motivací této skupiny je jak zjednodušení příprav na výuku a použití kvalitních výukových modulů, tak v případě autorů či spoluautorů modulů i finanční ohodnocení za tuto náročnou a zodpovědnou činnost.

 

Přínos pro cílovou skupinu

Přínosy pro primární cílovou skupinu studentů lze spatřovat hned v několika rovinách. Tou hlavní je zkvalitnění výuky díky využití inovovaných modulů obohacených o cizojazyčnou terminologii, a to nejen při prezenční výuce, ale díky elektronické podobě modulů i při domácí přípravě, absolvované praxi či distanční formě studia. Dalšími přínosnými prvky je realizace praxí, informační systém pro monitorování potřeb trhu práce nebo využitelné komunikační prostředí pro interakci zúčastněných subjektů.

Přínosy pro cílovou skupinu pedagogů VOŠ jsou soustředěny především v poskytnutí dostupné, jednotné a variabilně použitelné platformy pro vedení výuky ve vybraných oblastech informatiky, telekomunikací a ekonomiky. S její pomocí bude příprava i samotná výuka více směřovat k studentům, jejich individuálním potřebám, odlišnostem, specifikům a požadavkům. Přínos lze spatřovat i ve vytvoření zpětnovazebního kanálu, který prostřednictvím evaluace napomůže dalšímu zkvalitňování výuky na VOŠ. Podstatným přínosem je i kontakt s reálnou praxí, názory odborníků či monitoring potřeb trhu práce.

 

Rizika projektu

V průběhu tvorby projektové žádosti jsme provedli analýzu možných rizik spolu s pravděpodobností vzniku i míry dopadu a seřadili jsme je do následujícího přehledu:

 1. nezájem cílové skupiny studentů - střední pravděpodobnost výskytu, dopady významné;
 2. nezájem cílové skupiny pedagogů - nízká pravděpodobnost výskytu, dopady významné;
 3. personální problémy uvnitř realizačního týmu - střední pravděpodobnost výskytu, dopady méně významné;
 4. finanční problémy způsobené nevhodně navrženým rozpočtem projektu či neočekávaným nárůstem cen zařízení či služeb - nízká pravděpodobnost výskytu, dopady významné;
 5. technické problémy při realizaci projektu způsobené náročností realizace - nízká pravděpodobnost výskytu, dopady významné;
 6. nedodržení stanoveného harmonogramu trvání klíčových aktivit - vyšší pravděpodobnost výskytu, dopady méně významné;
 7. nedostatečné zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů - nízká pravděpodobnost výskytu, dopady významné;
 8. nezájem subjektů z oblasti malých firem a společností - střední pravděpodobnost, dopady méně významné.
 9. nedostatečný rozvoj klíčových kompetencí cílové skupiny studentů - nízká pravděpodobnost výskytu, dopady významné.
 10. nízká míra trvalého poznání studentů - malá pravděpodobnost, dopady významné.

 

Popis opatření na eliminaci

 1. hlavní výstupy předloženého projektu, inovované výukové moduly, systém praxí či sledování trhu práce, jsou navrženy tak, aby svou implementací podnítily zájem studentů, rozšířily jejich konkurenceschopnost a orientaci na trhu práce;
 2. pro cílovou skupinu pedagogů jsou navrženy motivační prvky (využití moderních technologií při výuce, možnost účasti na exkurzích v reálných společnostech, zapojení do autorských týmů), které riziko nezájmu pedagogů podstatně sníží;
 3. v případě výpadku kteréhokoli člena realizačního týmu budeme mít v záloze pedagogy i odborníky, toto riziko však budeme eliminovat kvalitním výběrem jednotlivých členů projektového týmu;
 4. samotný rozpočet projektu jsme zodpovědně navrhli s ohledem na stávající ceny i s odhadem vývoje v průběhu realizace, v případě neočekávaného navýšení výdajů, jsme připraveni tyto náklady hradit z vlastních zdrojů;
 5. pro zajištění technického řešení portálu plánujeme VŘ, jehož podmínky a následný výběr nejlepší nabídky budou zárukou kvalitní realizace;
 6. pravidelné schůzky realizačního týmu zaměřené na kontroly dodržování termínů, správného čerpání rozpočtu a realizace klíčových aktivit napomohou odhalení odchylek a přijetí opatření k jejich nápravě;
 7. žadatel projektu má bohaté zkušenosti s realizací podobných projektů OPVK ? tyto jsou specifikovány v kapitole žadatel; členové týmu prošli sérií seminářů zaměřených na ESF;
 8. v rámci projektových nástrojů publicity hodláme oslovit širší spektrum společností, které by mohly díky zapojení získat zdroj kvalitních lidských zdrojů z řad absolventů VOŠ.
 9. provázanost výuky a odborné praxe, vedené odborníky z reálných společností, je zárukou utváření odpovídajících klíčových kompetencí zejména v oblasti řešení problémů, komunikativních, sociálně personálních a pracovních.
 10. metodika výukových materiálů bude založena na principech vyvozování souvislostí, praktického vyzkoušení, účasti v diskusích a následného vysvětlování problematiky samotnými studenty.

 

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Plánované projektové aktivity budou dostupné i nadále po ukončení financování z prostředků ESF. Vytvořené moderní výukové moduly, obohacené o cizojazyčnou terminologii, jsou předurčeny k opakovanému nasazení při výuce, jak na škole žadatele, tak na ostatních VOŠ podobného zaměření prostřednictvím přiděleného přístupu k informačnímu systému s výukovými moduly. Taktéž další funkcionality informačního systému (správa kreditního systému, evaluační prostředí, monitoring trhu práce) budou sloužit i po ukončení vlastní realizace projektu a s každým novým použitím poroste vypovídací schopnost účinného dopadu projektových výstupů na cílovou skupinu studentů.

 

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní

Předložený projektový záměr vykazuje prvky inovativnosti soustředěné do těchto aspektů:

Inovace výuky - výukové moduly budou koncipovány tak, aby jejich nasazení bylo snadné, názorné, multiplatformní a díky využití kreditního systému i nezávislé na formě studia. Obohacení výukových modulů o poznatky a požadavky odborné praxe, cizojazyčnou odbornou terminologii či moderní trendy v oborech informatiky a telekomunikací, zvýší efektivitu celého vzdělávacího procesu.

Provázanost s praxí - zapojení odborníků z praxe do všech fází realizace projektu je nástrojem pro zatraktivnění výuky na VOŠ a její přiblížení potřebám reálného tržního prostředí.

Evaluační prostředí - vytvořená komponenta informačního systému pro účinnou a relevantní evaluaci teoretické výuky i průběhu praxe ve společnostech napomůže účinnému zapojení všech zúčastněných subjektů do hodnocení a případných korekcí výuky a praxe.

Monitorování trhu práce - funkcionalita informačního systému vytváří ucelený přehled požadavků a potřeb trhu práce, který napomůže snazšímu výběru jak se strany absolventů, tak potencionálních zaměstnavatelů.

 

Vazby na jiné projekty

Předložený projekt volně rozvíjí výstupy projektů Digitální škola a Standardizace ICT, kterých se žadatel podílel jak ve formě realizátora, tak v pozici partnera. V rámci těchto projektů, jichž se jako sekundárně podpořené osoby účastnili i pedagogové žadatele, proběhla seznamovací školení, zaměřená na rozvoj ICT dovedností učitelů v oblasti tvorby výukových materiálů. Projekt volně navazuje i na realizovaný projekt Technická angličtina, který je zaměřen na komunikační dovednosti žáků středních odborných škol v cizím jazyce.

 

Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém

Před započetím projektu budou definovány pozice, náplně práce, hierarchie podřízenosti a organizační postupy celého projektového týmu, který bude zajišťovat realizaci. Tento tým bude rozdělen na dvě skupiny, a to řídící výbor projektu sestávající z ředitele projektu, manažera projektu a koordinátorů vzdělávacích aktivit, a realizační tým, který budou tvořit autoři výukových modulů, korektoři, lektoři a správce informačního systému. Ředitel projektu zodpovídá za korektní realizaci projektu v oblastech čerpání rozpočtu, VŘ či plnění MI.
Řídící výbor projektu se bude pravidelně scházet s periodicitou 1 měsíc, v případě potřeby však operativně tak, aby mohl účinně reagovat na vzniklé odchylky od stanoveného plánu, jak v časové, tak finanční či materiální oblasti. Schůzky realizačního týmu budou probíhat dle potřeby a aktuálního stavu realizace daných klíčových aktivit. Ze všech schůzek týmů budou pořizovány zápisy s jasným delegováním povinností a termínů pro jednotlivé členy týmu.

Součástí nastavených pravidel fungování projektového týmu budou i opatření použitá pro případy neplnění povinností či výpadku některého člena týmu. V takovém případě bude neprodleně přistoupeno k náhradě příslušné pozice tak, aby nebyly ohroženy stanovené termíny realizace či nastavené hodnoty monitorovacích indikátorů.

Podstatnou kapitolou realizace je finanční řízení projektu, které bude mít na starosti ředitel projektu spolu s manažerem a účetní. V průběhu realizace je tento tým zodpovědný za čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Na tomto základě bude vedeno oddělené účetnictví projektu, prováděna odpovídající archivace, a také vytvořeny podmínky pro bezproblémové provedení auditu. Průběžná kontrola správného čerpání bude realizována 1x měsíčně manažerem. Součástí této kontroly bude i sledování souladu realizace projektu s přijatými směrnicemi, které žadatel vydá v počáteční fázi realizace projektu.

contact-btn

project-btnlms-btn